الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 1.5KW سه فاز 3000 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 90KW سه فاز 900 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 90KW سه فاز 1400 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 75KW سه فاز 900 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 75KW سه فاز 3000 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 75KW سه فاز 1400 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 7.5KW سه فاز 900 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 7.5KW سه فاز 3000 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 7.5KW سه فاز 1400 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 55KW سه فاز 900 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 55KW سه فاز 3000 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 55KW سه فاز 1400 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 5.5KW سه فاز900 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 5.5KW سه فاز 3000 دور

تماس بگیرید

الکتروموتور ان جی ام NJM

الکتروموتورNJM چینی 5.5KW سه فاز 1400 دور

تماس بگیرید
×

سلام خوش آمدید

بر روی نام کارشناس فروش کلیک کرده و با او در واتساپ گفتگو کنید!

×