قیمت به ریالتیپشرح**ردیف    
54.850.000TMR 14.41,1/4" 14 متری تکفاز پروانه نیمه باز آلومینیومیTMR41
57.850.000TMR 14.4 F1,1/4" 14 متری تکفاز پروانه نیمه باز فلوتردارآلومینیومی*2
54.850.000TMR 18.41,1/4"18 متری تکفاز پروانه استیل*3
57.850.000TMR 18.4 F1,1/4"18 متری فلوتردار پروانه استیل*4
61.900.000TMR 34.41,1/4"34 متری تکفاز پروانه استیل*5
64.900.000TMR 34.4 F1,1/4"34 متری فلوتردار پروانه استیل*6
66.950.000TMR 50.41,1/4"50متری تکفاز پروانه استیل*7
69.950.000TMR 50.4 F1,1/4"50 متری فلوتردار پروانه استیل*8
74.950.000TMR 65.41,1/4"65 متری تکفاز پروانه استیل*9
74.950.000TMR 65.4.3PH1,1/4"65 متری سه فاز پروانه استیل*10
82.450.000TMR 80.41,1/4"80 متری تکفاز پروانه استیل*11
57.950.000TMR 16.62"16 متری تکفازTMR612
60.950.000TMR 16.6 F2"30 متری فلوتردار*13
66.600.000TMR 30.62"40 متری تکفاز*14
69.600.000TMR 30.6 F2"30 متری فلوتردار*15
73.600.000TMR 40.62"40 متری تکفاز*16
76.600.000TMR 40.6 F2"40 متری تکفاز فلوتردار*17
73.600.000TMR 40.6.3PH2"40 متری سه فاز*18
78.950.000TMR 51.62"51 متری تکفاز*19
83.500.000TMR 62.62"62 متری تکفاز*20
89.950.000TMR 70.6.3PH2"70 متری سه فاز21
54.850.000TPT 18/41,1/4"18 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیلTPT422
57.850.000TPT 18/4 F1,1/4"18 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار*23
61.900.000TPT 34/41,1/4"34 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*24
64.900.000TPT 34/4 F1,1/4"50 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار*25
66.950.000TPT 50/41,1/4"50 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*26
69.950.000TPT 50/4 F1,1/4"50 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار*27
66.950.000TPT 50/4/ 3PH1,1/4"65 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*28
74.950.000TPT 65/41,1/4"65 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*29
74.950.000TPT 65/4/ 3PH1,1/4"80 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*30
82.450.000TPT 80/41,1/4"80 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*31
82.450.000TPT 80/4/ 3PH1,1/4"100 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*32
89.950.000TPT 100/41,1/4"100 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*33
89.950.000TPT 100/4/3PH1,1/4"متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*34
57.950.000TPT 15/62"15 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیلTPT635
57.950.000TPT 15/62"15 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار*36
66.600.000TPT 27/62"27 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*37
69.600.000TPT 27/6 F2"27 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار*38
73.600.000TPT 40/62"40 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*39
76.600.000TPT 40/6 F2"40 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار*40
73.600.000TPT 40/6/ 3PH2"40 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*41
78.950.000TPT 51/62"51 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*42
78.950.000TPT 51/6/ 3PH2"51 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*43
83.500.000TPT 62/62"62 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*44
83.500.000TPT 62/6/ 3PH2"62 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*45
89.950.000TPT 75/62"75 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل*46
89.950.000TPT 75/6/ 3PH2"75 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل*47
71.750.000TPD 12/62"12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنیTPD48
74.750.000TPD 12/6 F2"12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار*49
78.550.000TPD 20/62"20 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی*50
81.550.000TPD 20/6 F2"20 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار*51
78.550.000TPD 20/6/3PH2"20 متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی*52
82.750.000TPD 12/83"12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی*53
85.750.000TPD 12/8 F3"12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار*54
89.600.000TPD 20/83"20 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی*55
89.600.000TPD 20/8/3PH3"20 متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی*56
77.000.000TPB 15/62"15 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانالTPB57
77.000.000TPB 15/6/3PH2"15 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال*58
86.150.000TPB 20/62"20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال*59
86.150.000TPB 20/6/3PH2"20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال*60
89.950.000TPB 14/83"14 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال*61
89.950.000TPB 14/8/3PH3"14 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال*62
94.200.000TPB 20/83"20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال*63
94.200.000TPB 20/8/3PH3"20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال*64
77.600.000HTP 28M1.5"11 متری تکفاز چدنی پروانه حلزونیHTP65
80.600.000HTP 28MF1.5"11 متری تکفاز چدنی پروانه حلزونی فلوتردار*66
77.600.000HTP 28 V1.5"8 متری تکفاز چدنی پروانه گردابی*67
80.600.000HTP 28VF1.5"8 متری تکفاز چدنی پروانه گردابی فلوتردار*68
85.350.000TPA 15/62"15 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه چدنی گردابیTPA69
85.350.000TPA 15/62"15 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه چدنی گردابی*70
85.350.000TPA 13/62"13 متری تکفاز خروجی از بالا پروانه چدنی تک کانال*71
85.350.000TPA 13/62"13 متری سه فاز خروجی از بالا پروانه چدنی تک کانال*72
تولید با درخواست مشتریTMK 15/72/5"15 متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالاTMK73
تولید با درخواست مشتریTMK 18/72/5"18 متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا*74
تولید با درخواست مشتریTMK 22/72/5"22 متری سه فاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا*75
تماس گرفته شودTPS 32/31"الکترو پمپ نیم اسبTPS76
تماس گرفته شودTPS 35/31"الکترو پمپ یک اسب*77