كد آيتمعنوان محصولقيمت
051/001PM45--------------- پنتاکس کوچک19708000
051/004PM80------------ متري61 پنتاکس26676000
051/005PM90------------ متري80 پنتاکس36816000
052/002CM50/00-- پنتاکس بشقابي نيم اسب30173000
052/003CM50/01-- پنتاکس بشقابي نيم اسب33358000
052/004CM100/00--------- پنتاکس بشقابي36816000
052/005CM100/01--------- پنتاکس بشقابي39975000
052/010CM164/01--------- پنتاکس بشقابي74997000
052/012CM214/01--------- پنتاکس بشقابي91637000
052/019CMT100/00- پنتاکس بشقابي سه فاز49946000
052/020CMT100/01- پنتاکس بشقابي سه فاز55848000
052/024CMT164/01- پنتاکس بشقابي سه فاز83148000
052/028CMT214/01- پنتاکس بشقابي سه فاز87880000
052/033CMT314/01- پنتاکس بشقابي سه فاز89362000
052/034CMT400 --- پنتاکس بشقابي سه فاز166738000
052/036CMT550 --- پنتاکس بشقابي سه فاز177866000
053/001CAM100/00--- پنتاکس جتي يک اسب39975000
054/001CS100/2--- اسب1 پنتاکس دواينچ54431000
054/002CS150/2- اسب1/5 پنتاکس دواينچ74113000
054/003CSB100/2-- اسب1 پنتاکس دواينچ71955000
054/004CSB150/2 اسب1/5 پنتاکس دواينچ73580000
054/005CS200/2---- اسب2 پنتاکس دواينچ75244000
054/006CS200/3----اسب2 پنتاکس سه اينچ123149000
054/007CS300/3--- اسب3 پنتاکس سه اينچ132197000
054/008CS450/4 اسب4/5 پنتاکس چهاراينچ156000000
054/009CST150/2-- پنتاکس دواينچ سه فاز71513000
054/010CST300/3- پنتاکس سه اينچ سه فاز125151000
054/011CST400/3- پنتاکس سه اينچ سه فاز130390000
054/012CST450/4 پنتاکس چهاراينچ سه فاز144586000
054/013CST550/4 پنتاکس چهاراينچ سه فاز151008000
054/014CST200/2-- پنتاکس دواينچ سه فاز72956000
054/015CST200/3- پنتاکس سه اينچ سه فاز122005000
055/002CH160------- پنتاکس ارتفاع بالا87191000
055/008CH210 ------ پنتاکس ارتفاع بالا92391000
055/010CH310 ------ پنتاکس ارتفاع بالا152503000
055/013CHT210 ----- پنتاکس ارتفاع بالا87477000
055/015CHT310 ----- پنتاکس ارتفاع بالا89895000
055/016CHT400------ پنتاکس ارتفاع بالا169663000
055/017CHT550 ----- پنتاکس ارتفاع بالا186680000
057/001CB100/00------- پنتاکس دوپروانه59631000
057/002CB100/01------- پنتاکس دوپروانه65988000
057/003CB160/00------- پنتاکس دوپروانه82251000
057/004CB160/01------- پنتاکس دوپروانه91234000
057/005CB210/00------- پنتاکس دوپروانه91533000
057/006CB210/01------- پنتاکس دوپروانه100815000
057/007CB400/00------- پنتاکس دوپروانه176293000
057/008CB400/01------- پنتاکس دوپروانه191893000
057/010CBT100/01------ پنتاکس دوپروانه66417000
057/011CBT160/01------ پنتاکس دوپروانه88920000
057/012CBT210/01------ پنتاکس دوپروانه96434000
057/013CBT310/00------ پنتاکس دوپروانه89193000
057/014CBT310/01------ پنتاکس دوپروانه98254000
057/015CBT400/00------ پنتاکس دوپروانه165230000
057/016CBT400/01------ پنتاکس دوپروانه180310000
057/017CBT600/00------ پنتاکس دوپروانه171873000
057/018CBT600/01------ پنتاکس دوپروانه186680000
057/019CBT750/00------ پنتاکس دوپروانه199108000
057/020CBT751/01------ پنتاکس دوپروانه238030000
057/021CBT800--------- پنتاکس دوپروانه327119000
057/022CBT1000-------- پنتاکس دوپروانه342173000
057/023CBT1250-------- پنتاکس دوپروانه376376000
057/024CBT1500-------- پنتاکس دوپروانه393510000
057/025CBT751/00------ پنتاکس دوپروانه224081000
057/027CB310/00------- پنتاکس دوپروانه134680000
057/028CB310/01------- پنتاکس دوپروانه143156000
057/031MB150 --------- پنتاکس دوپروانه83031000
057/032MB200/00------- پنتاکس دوپروانه83824000
057/033MB200/01------- پنتاکس دوپروانه91468000
057/034MBT300/00 پنتاکس دوپروانه سه فا81705000
057/036CBT160/00------ پنتاکس دوپروانه79365000
057/037CBT210/00------ پنتاکس دوپروانه87425000
057/038CBT100/00------ پنتاکس دوپروانه60060000
058/001پنتاکس دوپروانه لول بلندCAB150104884000
058/002پنتاکس دوپروانه لول بلندCAB200105794000
058/003CABT200 پنتاکس دوپروانه لو بلند104728000
058/004CAB300/01-- پنتاکس دوپروانه لول115271000
059/001CM32-160A-------- پنتاکس سه فاز160407000
059/002CM32-200A-------- پنتاکس سه فاز281970000
059/003CM32-200B ------- پنتاکس سه فاز267969000
059/004CM32-200C-------- پنتاکس سه فاز203203000
059/005CM32-250A-------- پنتاکس سه فاز551629000
059/006CM32-250B-------- پنتاکس سه فاز357409000
059/007CM32-250C-------- پنتاکس سه فاز341666000
059/008CM40-160A-------- پنتاکس سه فاز196560000
059/009CM40-160B-------- پنتاکس سه فاز190437000
059/010CM40-200A-------- پنتاکس سه فاز282880000
059/011CM50-125A-------- پنتاکس سه فاز196183000
059/012CM50-160A-------- پنتاکس سه فاز281437000
059/013CM50-160B-------- پنتاکس سه فاز267358000
059/014CM50-200B-------- پنتاکس سه فاز341510000
059/015CM50-200C-------- پنتاکس سه فاز324857000
059/016CM65-125A ------- پنتاکس سه فاز289263000
059/017CM65-125B-------- پنتاکس سه فاز275288000
059/018CM65-160A-------- پنتاکس سه فاز537654000
059/019CM65-160B-------- پنتاکس سه فاز342784000
059/020CM65-200C-------- پنتاکس سه فاز557635000
059/021CM80-160A-------- پنتاکس سه فاز656357000
059/022CM80-160B-------- پنتاکس سه فاز623402000
059/023CM80-160C-------- پنتاکس سه فاز556959000
059/024CM80-160D-------- پنتاکس سه فاز362427000
059/025CM40-200B-------- پنتاکس سه فاز268892000
059/026CM40-250B-------- پنتاکس سه فاز353236000
059/027CM65-200B-------- پنتاکس سه فاز620074000
059/028CM65-200A-------- پنتاکس سه فاز655499000
059/029CM40-125B-------- پنتاکس سه فاز160797000
059/030CM40-125C-------- پنتاکس سه فاز157118000
059/031CM50-200A-------- پنتاکس سه فاز537654000
059/032CM80-200B-------- پنتاکس سه فاز1169779000
059/033CM65-160C-------- پنتاکس سه فاز326274000
059/034CM80-200A-------- پنتاکس سه فاز1269528000
059/035CM50-250A-------- پنتاکس سه فاز657930000
059/036CM50-250B-------- پنتاکس سه فاز622596000
059/037CM65-250B-------- پنتاکس سه فاز1173978000
060/001MD100------------------- پنتاکس53300000
060/002CR100/00---- پنتاکس پنج به چهار51467000
062/0174S140/20A-3HP-- پمپ شناورپنتاکس52195000
062/0184S200/06A-1.5HP پمپ شناورپنتاکس27313000
062/0194S400/08A-3HP-- پمپ شناورپنتاکس50271000
062/0204S200/17A-4HP-- پمپ شناورپنتاکس47931000
062/0214S200/23A-5.5HP پمپ شناورپنتاکس60541000
062/0224S100/09A-1HP-- پمپ شناورپنتاکس27313000
062/0234S100/27A-3HP-- پمپ شناورپنتاکس52975000
062/0244S140/14A-2HP-- پمپ شناورپنتاکس40807000
062/0254S200/08A-2HP-- پمپ شناورپنتاکس30667000
062/0304S400/13A-5.5HP پمپ شناورپنتاکس72436000
062/0314S400/15A-5.5HP پمپ شناورپنتاکس82186000
062/0384S400/11A-4HP-- پمپ شناورپنتاکس63297000
062/0394S400/20A-7.5HP پمپ شناورپنتاکس104078000
062/0404S100/14A-1.5HP پمپ شناورپنتاکس34931000
062/0414S100/18A-2HP-- پمپ شناورپنتاکس40521000
062/0424S200/13A-3HP-- پمپ شناورپنتاکس41236000
062/0434S200/32A-7.5HP پمپ شناورپنتاکس78195000
062/0444S200/04A-1HP-- پمپ شناورپنتاکس23881000
062/0454S260/10A-3HP-- پمپ شناورپنتاکس48828000
062/0464S100/35A-4HP-- پمپ شناورپنتاکس71513000
062/0474S260/26A-7.5HP پمپ شناورپنتاکس114153000
062/0484S100/48A-5.5HP پمپ شناورپنتاکس90038000
062/0494S260/19A-5.5HP پمپ شناورپنتاکس74685000
062/0694S260/14A4HP--- پمپ شناورپنتاکس63193000
062/201MPE10-1HP موتورشناورتکفازپنتاکس44954000
062/202MPE15-1.5HP موتورشناورتکفازپنتا51974000
062/203MPE20-2HP موتورشناورتکفازپنتاکس62114000
062/204MPE30-3HP موتورشناورتکفازپنتاکس79040000
062/206MPET10-1HP موتورشناورسه فازپنتا45318000
062/207MPET15-1.5 موتورشناورسه فازپنتا51168000
062/208MPET20-2HP موتورشناورسه فازپنتا57187000
062/209MPET30-3HP موتورشناورسه فازپنتا67483000
062/210MPET40-4HP موتورشناورسه فازپنتا93938000
062/211MPET55-5.5 موتورشناورسه فازپنتا118833000
062/212MPET75-7.5 موتورشناورسه فازپنتا133497000
062/213MPET100-10 موتورشناورسه فازپنتا177723000
062/2516I7NP-7.5HP-6" موتورشناورپنتاکس29133000
063/001الکتروپمپ شناور پنتاکس-5PES3/4128531000
063/0025PES3/4G الکتروپمپ شناور پنتاکس142077000
063/0035PES3/5- الکتروپمپ شناور پنتاکس133757000
063/0045PES3/5G الکتروپمپ شناور پنتاکس147199000
063/0055PES3/7- الکتروپمپ شناور پنتاکس151983000
063/0065PES3/7G الکتروپمپ شناور پنتاکس164853000
063/0075PES3/8- الکتروپمپ شناور پنتاکس164853000
063/0085PES3/8G الکتروپمپ شناور پنتاکس178061000
063/0095PES5/4- الکتروپمپ شناور پنتاکس132457000
063/0105PES5/4G الکتروپمپ شناور پنتاکس145665000
063/0115PES5/5- الکتروپمپ شناور پنتاکس139165000
063/0125PES5/5G الکتروپمپ شناور پنتاکس152516000
063/0135PES5/6- الکتروپمپ شناور پنتاکس151983000
063/0145PES5/6G الکتروپمپ شناور پنتاکس164853000
064/001AP100------- پنتاکس دولول تکفاز55458000
064/002AP200------- پنتاکس دولول تکفاز101894000
064/004INOX100/60-------------- پنتاکس55081000
065/011DX80/G - پنتاکس لجنکش استيل93717000
065/012DX80/2G - پنتاکس لجنکش استيل95056000
065/013DX100/1 1.2G پنتاکس لجنکش استيل95810000
065/014DX100/2G - پنتاکس لجنکش استيل97487000
065/015DX100/2 --- پنتاکس لجنکش استيل95056000
065/016DX80/1 1.2G- پنتاکس لجنکش استيل93717000
065/017DX100/1 1.2G پنتاکس لجنکش استيل95810000
065/021DG80/2G------ پنتاکس لجنکش چدن86450000
065/022DG100/2G---- پنتاکس لجنکش چدن88491000
065/023DG100/G------ پنتاکس لجنکش چدن88556000
065/024DG100/2----- پنتاکس لجنکش چدن86450000
065/025DG100-1 1/2 پنتاکس لجنکش چدن86450000
065/026DG100-1 1/2G پنتاکس لجنکش چدن88556000
066/001HIDROMATI-H1 سيستم کنترل پنتاکس8710000
066/002HIDROTANK-H1،0.4L ست کنترل پنتا12272000
066/011IPFC114--- اينورتر پنتاکس تکفاز326534000
066/012IPFC309-- اينورتر پنتاکس سه فاز359996000
066/013FCP109--- اينورتر پنتاکس تک فاز182611000
066/014FCP111--- اينورتر پنتاکس تک فاز235417000
066/05124LTR-PENTAX----- منبع تحت فشار7917000
067/001پنتاکس کفکش بدنه پلاستيک- DP4034476000
067/002پنتاکس کفکش بدنه پلاستيک DP40G36231000
067/003پنتاکس کفکش بدنه پلاستيک- DP6036036000
067/004پنتاکس کفکش بدنه پلاستيک-DP60G37700000
067/005پنتاکس کفکش بدنه پلاستيک--DP8048360000
067/006پنتاکس کفکش بدنه پلاستيک DP80G50180000
067/007پنتاکس کفکش بدنه پلاستيک DP10050778000
067/008پنتاکس کفکش بدنه پلاستيکDP100G52403000
067/014DCT560------------ پنتاکس لجنکش360178000
067/015DCT750------------ پنتاکس لجنکش468520000
067/016DCT1000----------- پنتاکس لجنکش473928000
067/017DCT310------------ پنتاکس لجنکش233103000
067/018DCT410------------ پنتاکس لجنکش353197000
067/019DCT210------------ پنتاکس لجنکش232999000
067/034DMT310------------ پنتاکس لجنکش244166000
067/035DMT300-4---------- پنتاکس لجنکش391664000
067/036DMT1000----------- پنتاکس لجنکش459446000
067/037DMT210------------ پنتاکس لجنکش242593000
067/038DMT560------------ پنتاکس لجنکش337259000
067/039DMT550-4---------- پنتاکس لجنکش501293000
067/051DTRT200- پنتاکس لجنکش خردکن دار260039000
067/052DTRT300- پنتاکس لجنکش خردکن دار260624000
067/053DTRT400- پنتاکس لجنکش خردکن دار384319000
067/054DTRT550- پنتاکس لجنکش خردکن دار389779000
067/055DTRT750- پنتاکس لجنکش خردکن دار493324000
067/056DTRT1000 پنتاکس لجنکش خردکن دار498784000
069/001U5-150/5-- پنتاکس طبقاتي تک فاز99996000
069/002U5-150/5T- پنتاکس طبقاتي سه فاز97773000
069/003U5-180/6-- پنتاکس طبقاتي تک فاز102037000
069/004U5-180/6T- پنتاکس طبقاتي سه فاز98150000
069/005U5-200/7-- پنتاکس طبقاتي تک فاز114660000
069/006U5-200/7T- پنتاکس طبقاتي سه فاز110396000
069/007U7-250/5-- پنتاکس طبقاتي تک فاز104091000
069/008U7-250/5T- پنتاکس طبقاتي سه فاز97279000
069/009U7-300/6-- پنتاکس طبقاتي تک فاز134173000
069/010U7-300/6T- پنتاکس طبقاتي سه فاز104611000
069/011U7-350/7T- پنتاکس طبقاتي سه فاز139620000
069/012U9-200/4T- پنتاکس طبقاتي سه فاز96057000
069/013U9-250/5T- پنتاکس طبقاتي سه فاز103597000
069/014U5V-200/7- پنتاکس طبقاتي تک فاز129948000
069/015U5V-250/8- پنتاکس طبقاتي تک فاز137280000
069/016U5V-250/8T پنتاکس طبقاتي سه فاز131755000
069/017U5V-280/9- پنتاکس طبقاتي تک فاز161590000
069/018U5V-280/9T پنتاکس طبقاتي سه فاز134810000
069/019U5V-300/10 پنتاکس طبقاتي تک فاز164697000
069/020U5V-300/10T پنتاکس طبقات سه فاز140608000
069/021U5V-350/11 پنتاکس طبقاتي تک فاز181571000
069/022U5V-350/11T پنتاکس طبقات سه فاز169923000
069/023U5SV-180/6 پنتاکس طبقاتي تک فاز161590000
069/024U5SV-180/6T پنتاکس طبقات سه فاز156520000
069/025U5SV-200/7 پنتاکس طبقاتي تک فاز192530000
069/026U5SV-200/7T پنتاکس طبقات سه فاز187681000
069/027U5SV-250/8 پنتاکس طبقاتي تک فاز205478000
069/028U5SV-250/8T پنتاکس طبقات سه فاز199277000
069/029U5SV-280/9 پنتاکس طبقاتي تک فاز249548000
069/030U5SV-280/9T پنتاکس طبقات سه فاز208130000
069/031U5SV-300/10 پنتاکس طبقات تک فاز258518000
069/032U5SV-300/10T پنتاکس طبقا سه فاز219089000
069/033U5SV-350/11 پنتاکس طبقات تک فاز283309000
069/034U7SV-180/4 پنتاکس طبقاتي تک فاز150657000
069/035U7SV-180/4T پنتاکس طبقات سه فاز145639000
069/036U7SV-250/5 پنتاکس طبقاتي تک فاز163423000
069/037U7SV-250/5T پنتاکس طبقات سه فاز157118000
069/038U7SV-300/6 پنتاکس طبقاتي تک فاز204698000
069/039U7SV-300/6T پنتاکس طبقات سه فاز169949000
069/040U7SV-350/7T پنتاکس طبقات سه فاز237406000
069/041U7SV-400/8T پنتاکس طبقات سه فاز256906000
069/042U7SV-450/9T پنتاکس طبقات سه فاز314132000
069/043U7SV-550/10T پنتاکس طبقا سه فاز328094000
069/044U9SV-200/4T پنتاکس طبقات سه فاز153166000
069/045U9SV-250/5 پنتاکس طبقاتي تک فاز171769000
069/046U9SV-250/5T پنتاکس طبقات سه فاز167583000
069/047U9SV-300/6 پنتاکس طبقاتي تک فاز239239000
069/048U9SV-300/6T پنتاکس طبقات سه فاز201955000
069/049U9SV-400/7T پنتاکس طبقات سه فاز261014000
069/050U9SV-450/8T پنتاکس طبقات سه فاز313690000
069/051U9SV-500/9T پنتاکس طبقات سه فاز329719000
069/052U9SV-550/10T پنتاکس طبقا سه فاز352859000
069/053U18SV-250/3T پنتاکس طبقا سه فاز169481000
069/054U18SV-400/4T پنتاکس طبقا سه فاز236847000
069/055U18SV-450/5T پنتاکس طبقا سه فاز308113000
069/056U18SV-550/6T پنتاکس طبقا سه فاز336882000
069/057U7S-300/6- پنتاکس طبقاتي تک فاز180310000
069/058U18S-250/3T پنتاکس طبقات سه فاز150267000
069/059U18S-180/2T پنتاکس طبقات سه فاز135798000
069/060U18S-400/4T پنتاکس طبقات سه فاز209664000
069/061U3S-100/5 پنتاکس طبقاتي تک فاز93236000
069/062U3S-90/4-- پنتاکس طبقاتي تک فاز80535000
069/063U3S-70/3-- پنتاکس طبقاتي تک فاز70733000
069/064U7S-120/3 پنتاکس طبقاتي تک فاز104520000
069/065U7S-120/3T پنتاکس طبقات سه فاز85774000
069/066U9S-200/4 پنتاکس طبقاتي تک فاز136968000
069/067U9S-200/4T پنتاکس طبقات سه فاز133185000
069/068U5SV-350/11T پنتاکس طبقا سه فاز272012000
069/069U3S-120/6 پنتاکس طبقاتي تک فاز105950000
069/070U5S-200/7 پنتاکس طبقاتي تک فاز172991000
069/071U7V-400/8T پنتاکس طبقات سه فاز169663000
069/072U7V-450/9T پنتاکس طبقات سه فاز220376000
069/073U3-90/4--- پنتاکس طبقاتي تک فاز58500000
069/074U9V-200/4T پنتاکس طبقات سه فاز113568000
069/075U5V-180/6T پنتاکس طبقات سه فاز114439000
069/076U7S-300/6T پنتاکس طبقاتي سه فاز148889000
069/077U9-200/4--- پنتاکس طبقاتي تکفاز91260000
069/078U7-120/3T پنتاکس طبقاتي سه فاز64311000
069/079U3-150/7--- پنتاکس طبقاتي تکفاز110396000
069/080U9-250/5--- پنتاکس طبقاتي تکفاز109187000
069/081U18SV-750/8T پنتاکس طبقا سه فاز477126000
069/082U18SV-900/9T پنتاکس طبقا سه فاز521157000
069/083U3-50/2---- پنتاکس طبقاتي تکفاز50271000
069/084U3S-50/2--- پنتاکس طبقاتي تکفاز64597000
069/085U3S-70/3T- پنتاکس طبقاتي سه فاز70733000
069/086U3S-90/4T-- پنتاکس طبقاتي تکفاز80535000