کد آیتمنام آیتمقیمت
319/001DM16-------- ديزل ساز پمپ خانگي12160800
319/005DM45-------- ديزل ساز پمپ خانگي12506400
319/006DM80-------- ديزل ساز پمپ خانگي16934400
319/011DM100/00--- ديزل ساز پمپ بشقابي19882800
319/012DM100/01--- ديزل ساز پمپ بشقابي22993200
319/021DAM100/00----- ديزل ساز پمپ جتي22993200
319/022DAM100/01----- ديزل ساز پمپ جتي25293600
319/031ديزل ساز دو پروانه لول بلندDAB15039506400
319/032ديزل ساز دو پروانه لول بلندDAB20041482800
319/041DS100/2---ديزل ساز دواينج 1 اسب17323200
319/042DS150/2-ديزل ساز دواينج 1.5 اسب29505600
319/043DS200/2-- ديزل ساز دواينج 2 اسب31082400
319/044DS300/3---ديزل ساز 3اينج 3 اسب38545200
319/052DB100/01-ديزل ساز دوپروانه 1 اسب21168000
319/054ديزل سازدوپروانه 1.5 اسبDB160/0130963600
319/056DB210/01-ديزل ساز دوپروانه 2 اسب35208000
319/060DM32-160B------- ديزل ساز تکفاز72349200
319/061DM32-160C------- ديزل ساز تکفاز68547600
319/070DM32-160A------ ديزل ساز سه فاز89575200
319/071DM32-200A------ ديزل ساز سه فاز154440000
319/072DM32-200B------ ديزل ساز سه فاز145530000
319/073DM32-200C------ ديزل ساز سه فاز111672000
319/074DM32-250A------ ديزل ساز سه فاز267062400
319/075DM32-250B------ ديزل ساز سه فاز248886000
319/076DM32-250C------ ديزل ساز سه فاز230947200
319/100DM45-S------ ديزل ساز پمپ خانگي9212400
319/101DM80-S------ ديزل ساز پمپ خانگي12765600
319/103DM100/01-S پمپ ديزل ساز بشقابي18198000