کد آیتمنام آیتمقیمت
050/001PM45=(IR)=--------- پنتاکس کوچک12762400
050/002PM80=(IR)=------ متري61 پنتاکس17172000
050/012CM100/00=(IR)=--- پنتاکس بشقابي20299000
050/013CM100/01=(IR)=--- پنتاکس بشقابي23426000
050/018CAM100/00=(IR)=-1HP- پنتاکس جتي23426000
050/021CB100/00=(IR)=- پنتاکس دوپروانه42612000
050/022CB100/01=(IR)=- پنتاکس دوپروانه47276000
050/023CB160/00=(IR)=- پنتاکس دوپروانه53985800
050/024CB160/01=(IR)=- پنتاکس دوپروانه59815800
050/025CB210/00=(IR)=- پنتاکس دوپروانه59985400
050/026CB210/01=(IR)=- پنتاکس دوپروانه66165200
050/027CB310/00=(IR)=- پنتاکس دوپروانه97912200
050/029CB400/00=(IR)=- پنتاکس دوپروانه129659200
050/034CBT160/01=(IR)= پنتاکس دوپروانه60928800
050/036CBT210/01=(IR)= پنتاکس دوپروانه66483200
050/037CBT310/00=(IR)= پنتاکس دوپروانه65009800
050/038CBT310/01=(IR)= پنتاکس دوپروانه71518200
050/039CBT400/00=(IR)= پنتاکس دوپروانه121518400
050/040CBT400/01=(IR)= پنتاکس دوپروانه132680200
050/041CBT600/00=(IR)= پنتاکس دوپروانه126754800
050/042CBT600/01=(IR)= پنتاکس دوپروانه137333600
050/043CBT751/00=(IR)= پنتاکس دوپروانه164777000
050/044CBT751/01=(IR)= پنتاکس دوپروانه175122600
050/045CBT800=(IR)=--- پنتاکس دوپروانه240588200
050/046CBT1000=(IR)=-- پنتاکس دوپروانه251644000
050/047CBT1250=(IR)=-- پنتاکس دوپروانه276660000
050/052CS150/2=(IR)=پنتاکس 2اینچ 1.5اسب51028400
050/053CS200/2=(IR(=پنتاکس 2اینچ 2اسب51770400
050/054CS200/3-=(IR)=پنتاکس 2اینچ 3اسب84588000
050/055CS300/3-=(IR)=پنتاکس 3اینچ 3اسب90948000
050/056CST200/2=(IR)=پنتاکس 2اینچ 2اسب50212200
050/060MB200/00=(IR)= پنتاکس دو پروانه61162000
050/065CAB300/01=(IR)= پنتاکس لول بلند84058000
050/083CH160=(IR)=- پنتاکس ارتفاع بالا61628400
050/084CH210=(IR)=- پنتاکس ارتفاع بالا63939200
050/085CH310=(IR)=- پنتاکس ارتفاع بالا104940000
050/086CHT210=(IR)= پنتاکس ارتفاع بالا60738000
050/087CHT310=(IR)= پنتاکس ارتفاع بالا62540000
050/100WINNER100M=(IR)=- پنتاکس استخري72080000
050/101WINNER150M=(IR)=- پنتاکس استخري78440000
050/102WINNER200M=(IR)=- پنتاکس استخري92750000
050/103WINNER300M=(IR)=- پنتاکس استخري108650000
050/119U5-180/6-IR پنتاکس طبقاتي تکفاز75790000
050/120U5-200/7-IR پنتاکس طبقاتي تکفاز84694000
050/121U5-200/7T-IRپنتاکس طبقاتي 3 فاز81832000
050/122U7-300/6-IR پنتاکس طبقاتي تکفاز99110000
050/123U7-300/6T-IRپنتاکس طبقاتي 3 فاز77380000
050/124U5V-300/10-IR پنتاکس طبقاتي تکفاز121476000
050/125U5V-300/10T-IRپنتاکس طبقاتی 3 فاز103880000
050/127U5V-350/11T-IRپنتاکس طبقاتی 3 فاز125292000
050/129U5SV-280/9T-IRپنتاکس طبقاتی 3 فاز157304000
050/131U5SV-300/10T-IRپنتاکس طبقاتی 3 فاز165784000
050/133U7SV-400/8T-IRپنتاکس طبقاتي 3 فاز188468000
050/134U5V-250/8-IR پنتاکس طبقاتي تکفاز101230000
050/136U5V-350/11-IR پنتاکس طبقاتي تکفاز133984000
050/138U7-350/7T-IRپنتاکس طبقاتي 3 فاز103350000
050/140U9-250/5T-IRپنتاکس طبقاتي 3 فاز76426000