کد آیتمنام آيتمقیمت
096/008WS82R---------------- اينترپمپ113737500
096/009W98R----------------- اينترپمپ93612500
096/010W150R---------------- اينترپمپ110187500
096/013WS151R--------------- اينترپمپ110187500
096/014WS201R--------------- اينترپمپ125800000
096/051Interpump-HM-------- شيرفشارشکن16012500