ردیفسایز(سانتیمتر)MODELمشخصات هواکشسرعت موتورقیمت به ریال
با احتساب 9% عوارض و مالیات
هواکش رادیال سقفیRadial Fans-Roof Mounted
122REB-22/4V2Sتکفاز2400 دور14850000
220REB-20/10L4S,6Sتکفاز1400 و 900 دور22570000
325REB-25/10L4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دور24570000
430REB-30/10L4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دور27280000
540REB-40/14Z4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دور46200000
650REB-50/18Z4S,6S,4T,6Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دور71700000
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد - سه سرعتهForward Centrifugal Fans, Double Sided Inlet- Adjustable Speed
720*25BEF-20/25E4S1تکفاز / سه سرعته1250 دور3240000
825*20BEF-25/20F4S1تکفاز / سه سرعته760 دور30240000
925*25BEF-25/25F4S1تکفاز / سه سرعته820 دور31660000
1025*30BEF-25/30M6S1تکفاز / سه سرعته680 دور36380000
1130*25BEF-30/25M6S1تکفاز / سه سرعته840 دور34780000
1230*30BEF-30/30M6S1تکفاز / سه سرعته550 دور40940000
1338*30BEF-38/30M8S1تکفاز / سه سرعته580 دور64580000
سانتریفیوژ دو طرفه فورواردForward Centrifugal Fan/ Double Sided Inlet
1420*20BEF-20/20E4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دور26160000
1520*20BEF-20/20E6Sتکفاز900 دور23320000
1625*25BEF-25/25F6Sتکفاز900 دور27200000
1725*25BEF-25/25F4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دور30380000
1825*30BEF-25/30M6Sتکفاز750 دور34840000
1930*30BEF-30/30M8S,8Tتکفاز و سه فاز700 دور38870000
2038*30BEF-38/30M8S,8Tتکفاز و سه فاز650 دور61810000
2138*38BEF-38/38M8S,6Tتکفاز و سه فاز700 دور67040000
سانتریفیوژ یک طرفه فورواردForward Centrifugal Fans / Single Sided Inlet
2220*10BEF-20/10L4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دور23440000
2325*10BEF-25/10T4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دور27800000
2425*10BEF-25/10T6Sتکفاز900 دور27440000
2530*10BEF-30/10Z6Sتکفاز900 دور36750000
2630*10BEF-30/10Z4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دور38870000
سانتریفیوژ یک طرفه بکواردBackward Centrifugal Fan/ Single Sided Inlet
2720*10BEB-20/10L2Sتکفاز2800 دور21690000
2820*10BEB-20/10L4Sتکفاز1400 دور20030000
2925*10BEB-25/10L2Sتکفاز2400 دور24460000
3025*10BEB-25/10L4S,4T,6Sتکفاز و سه فاز1400 دور22090000
3130*10BEB-30/10L4S,4T,6Sتکفاز و سه فاز1400 دور26650000
3240*14BEB-40/14Z4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دور44850000
3350*18BEB-50/18Z4S,6S,4T,6Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دور67643000