ردیفسایز(سانتیمتر)MODELمشخصات هواکشسرعت موتورقیمت به ریال
با احتساب 9% عوارض و مالیات
هواکش رادیال سقفیRadial Fans-Roof Mounted
122REB-22/4V2Sتکفاز2400 دورلطفا تماس بگیرید
220REB-20/10L4S,6Sتکفاز1400 و 900 دورلطفا تماس بگیرید
325REB-25/10L4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دورلطفا تماس بگیرید
430REB-30/10L4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دورلطفا تماس بگیرید
540REB-40/14Z4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دورلطفا تماس بگیرید
650REB-50/18Z4S,6S,4T,6Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دورلطفا تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد - سه سرعتهForward Centrifugal Fans, Double Sided Inlet- Adjustable Speed
720*25BEF-20/25E4S1تکفاز / سه سرعته1250 دورلطفا تماس بگیرید
825*20BEF-25/20F4S1تکفاز / سه سرعته760 دورلطفا تماس بگیرید
925*25BEF-25/25F4S1تکفاز / سه سرعته820 دورلطفا تماس بگیرید
1025*30BEF-25/30M6S1تکفاز / سه سرعته680 دورلطفا تماس بگیرید
1130*25BEF-30/25M6S1تکفاز / سه سرعته840 دورلطفا تماس بگیرید
1230*30BEF-30/30M6S1تکفاز / سه سرعته550 دورلطفا تماس بگیرید
1338*30BEF-38/30M8S1تکفاز / سه سرعته580 دورلطفا تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرفه فورواردForward Centrifugal Fan/ Double Sided Inlet
1420*20BEF-20/20E4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
1520*20BEF-20/20E6Sتکفاز900 دورلطفا تماس بگیرید
1625*25BEF-25/25F6Sتکفاز900 دورلطفا تماس بگیرید
1725*25BEF-25/25F4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
1825*30BEF-25/30M6Sتکفاز750 دورلطفا تماس بگیرید
1930*30BEF-30/30M8S,8Tتکفاز و سه فاز700 دورلطفا تماس بگیرید
2038*30BEF-38/30M8S,8Tتکفاز و سه فاز650 دورلطفا تماس بگیرید
2138*38BEF-38/38M8S,6Tتکفاز و سه فاز700 دورلطفا تماس بگیرید
سانتریفیوژ یک طرفه فورواردForward Centrifugal Fans / Single Sided Inlet
2220*10BEF-20/10L4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
2325*10BEF-25/10T4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
2425*10BEF-25/10T6Sتکفاز900 دورلطفا تماس بگیرید
2530*10BEF-30/10Z6Sتکفاز900 دورلطفا تماس بگیرید
2630*10BEF-30/10Z4S,4Tتکفاز و سه فاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
سانتریفیوژ یک طرفه بکواردBackward Centrifugal Fan/ Single Sided Inlet
2720*10BEB-20/10L2Sتکفاز2800 دورلطفا تماس بگیرید
2820*10BEB-20/10L4Sتکفاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
2925*10BEB-25/10L2Sتکفاز2400 دورلطفا تماس بگیرید
3025*10BEB-25/10L4S,4T,6Sتکفاز و سه فاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
3130*10BEB-30/10L4S,4T,6Sتکفاز و سه فاز1400 دورلطفا تماس بگیرید
3240*14BEB-40/14Z4S,6S,4Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دورلطفا تماس بگیرید
3350*18BEB-50/18Z4S,6S,4T,6Tتکفاز و سه فاز1400 و 900 دورلطفا تماس بگیرید