ردیفسایز(سانتیمتر)MODELمشخصات هواکشسرعت موتورقیمت (ریال)
با احتساب 9% عوارض و مالیات
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونتEuroVent Axial Fans
150 سانتVIB-50G4T2580W1400 دور26880000
263 سانتVIB-63R4T31950W1400 دور76780000
370 سانتVIB-70R6T3880W900 دور78700000
480 سانتVIB-80R6T31450W900 دور80000000
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت به همراه اکوتاپEuroVent Axial Fans +Ecotop
580 سانتVIB-80R6T3+Ecotop1450w900 دور100000000
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی سری VIAVIA PlateMounted Axial Extract Fan
630 سانتVIA-30C2S155W2100 دور6320000
730 سانتVIA-30C4S46W1400 دور5390000
835 سانتVIA-35C4S82W1430 دور5890000
940 سانتVIA-40C4S115W1300 دور6370000
فن تانژانتTangent fan
1060*180 کم دورDGT19W1200 دور1656000
1160*180 دور متوسطDGT23W1600 دور1656000
1260*180 پردورDGT28W2000 دور1780000
فن کانوکشنConvection fan
13پروانه 12 سانتDCV-12019W1200 دور1030000
14پروانه 15 سانتDCV-15020W1000 دور1030000
بلوور پکیجGas boiler exhaust fan
1510 سانتDGB44W2050 دور3520000
1612 سانتDGB52W2450 دور3780000
هواکش خانگی آکسی لاین IP45VBX Residential Axial Extract Fan, Axi Line Model (IP45)
110 سانتVBX-10S2S-IP14W2450 دور990000
212 سانتVBX-12S2S-IP23W2250 دور1200000
315 سانتVBX-15S2S20W2000 دور1540000
هواکش خانگی اتولوکس (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید)AUTO LUX
415 سانتVAL-15H2S36W1900 دور1570000
520 سانتVAL-20C4S34W1400 دور2540000
625 سانتVAL-25C4S44W1200 دور2900000
730 سانتVAL-30C4S50W1200 دور3220000
هواکش خانگی اتولوکس (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید)- جدیدAUTO LUX
815 سانتVAL-15S2S24W2300 دور1460000
920 سانتVAL-20H2S34W2100 دور1990000
پنکه رومیزیHALEH TABLE FAN-THREE SPEEDS
1020 مدل هالهFTF-20H2S30W2200 دور2270000
1125 مدل هالهFTF-25H2S45W2250 دور2880000
1230 مدل هالهFTF-30H2S70W2150 دور3550000
فن بین کانالیINLINE FAN
1310 سانتVLN-10C2S54W2650 دور6300000
1412 سانتVLN-12C2S54W2650 دور6940000
1515 سانتVLN-15C2S-HP54W2650 دور7500000
1615 سانت (پر توان)VLN-15C2S-HP120W2450 دور14200000
1720 سانتVLN-20C2S125W2450 دور15700000