ردیفمشخصاتمدل پروانهکاسه
دیفیوزر
الکتروموتورآمپرتک فاز
(220-240)
آمپر سه فاز
(380)
P1
HP
حداکثر
ارتفاع
حداکثرآبدهی
لیتر بر دقیقه
دهانه
خروجی
(اینچ)
قیمت مصرف کنندهقیمت مصرف کننده
(فلوترادر)
1کف کش شناور5SS02-137استیلاستیلاستیل2.80.90.75191201.255390000056900000
2کف کش شناور5SS03-137استیلاستیلاستیل3.71.21341201.256620000069200000
3کف کش شناور5SS04-137استیلاستیلاستیل4.41.41.2431201.256880000071800000
4کف کش شناور5SS06-137استیلاستیلاستیل6.52.22641201.258200000085000000
5کف کش شناور5SS09-137استیلاستیلاستیل12.54.13941201.2595700000 برنز
6کف کش شناور12SS01-137استیلاستیلاستیل2.90.911225025390000056900000
7کف کش شناور12SS02-137استیلاستیلاستیل5.81.91.42-25026380000066800000
8کف کش شناور12SS03-137استیلاستیلاستیل7.92.623225027150000074500000
9کف کش شناور9SS05-137استیلاستیلاستیل7.32.425020028360000086600000
10کف کش شناور9SS06-137استیلاستیلاستیل90260200290200000 برنز
11کف کش شناور9SS07-137استیلاستیلاستیل12.44.1374200295700000 برنز