ردیفمشخصاتمدل پروانهتعداد
پروانه
آمپرتک فاز
(220-240)
آمپر سه فاز
(380)
P1
HP
حداکثر
ارتفاع
حداکثرآبدهی
لیتر بر دقیقه
دهانه
ورودی
(اینچ)
دهانه
خروجی
(اینچ)
قیمت مصرف کننده
1پمپ سانتریفیوژ 0.5 اسب3PS04نوریل43.200.538701123/500/000
2پمپ سانتریفیوژ 1.0 اسب5PS04نوریل43.71.2040901127/600/000
3پمپ سانتریفیوژ 1.0 اسب3SS04استیل43.91.30401001139/600/000
4پمپ سانتریفیوژ 1.2 اسب9SS04استیل45.41.81.2421801151/600/000
5پمپ سانتریفیوژ 1.5 اسب9SS05استیل56.82.31.5541601166/000/000
6پمپ سانتریفیوژ 2.0 اسب 5 پروانه10SS05استیل57.22.40562001.25178/000/000
7پمپ سانتریفیوژ 2.0 اسب 6 پروانه5SS06استیل66.92.30641201.25178/000/000
8پمپ سانتریفیوژ 3.0 اسب10SS06استیل68.42.80662001.25190/000/000