ردیفمشخصاتمدلتعداد
پروانه
ولتاژحداکثر
آمپر
P1
HP
حداکثر
ارتفاع
حداکثر آبدهی
لیتر بر دقیقه
دهانه
اینچ
قیمت (ریال)قیمت مصرف کننده (فلوتردار) (ریال)
1کف کش دو جداره پروانه استیل2ASN 4/22تک فاز4.61251201.255590000058900000
2کف کش دو جداره پروانه استیل2ASAN 4/33تک فاز5.31.2351201.256620000069200000
3کف کش دو جداره پروانه استیل2ASAN 4/44تک فاز6.51.5451201.25*71800000
4کف کش دو جداره پروانه استیل2ASAN 4/55تک فاز7.51.5551201.257500000078000000
5کف کش دو جداره پروانه استیل2ASAN 4/66تک فاز8.21.7651201.258200000085000000
6کف کش دو جداره پروانه استیل2ASAN 4/88تک فاز123901201.2595700000
7کف کش دو جداره پروانه استیل2AS 6/22تک فاز6.31.52827026950000072500000
8کف کش دو جداره پروانه استیل2AS 6/33تک فاز8.923827027950000082500000
9کف کش دو جداره پروانه استیل2AS 6/44تک فاز11248270283600000
10کف کش دو جداره پروانه استیل2AS 6/66تک فاز14.5368270295700000
11کف کش دو جداره پروانه استیل2VS27 9/11تک فاز7.51.5137503*76100000
12کف کش دو جداره پروانه استیل2VS18 9/22تک فاز8.82225503*79300000
13کف کش دو جداره پروانه استیل2VS18 9/33تک فاز14333550392400000
14کف کش دو جداره پروانه استیل2VS13 9/55تک فاز14344430395700000