ردیفمشخصاتمدلتعداد
پروانه
ولتاژحداکثر
آمپر
P1
HP
حداکثر
ارتفاع
حداکثر آبدهی
لیتر بر دقیقه
دهانه
اینچ
قیمت مصرف کننده
(فلوتردار)
1کف کش تک جداره پروانه استیل12TSS011تک فاز2.91111801.2531600000
2کف کش تک جداره پروانه استیل3TSS055تک فاز4.61.5511001.2559650000
3کف کش تک جداره پروانه استیل3TSS077تک فاز6.52711001.2570650000
4کف کش تک جداره پروانه استیلT13SS033تک فاز71.531250263500000
5کف کش تک جداره پروانه استیلT10SS055تک فاز7.3252200269000000