قیمت به ریالنام آیتمکد آیتم
تک فاز
146590001.2HPX2P-Steam الکتروموتور تکفاز127/001
163710003.4HPX2P-Steam الکتروموتور تکفاز127/002
202230001HPX2P---Steam الکتروموتور تکفاز127/003
236470001.5HPX2P-Steam الکتروموتور تکفاز127/004
274990002HPX2P---Steam الکتروموتور تکفاز127/005
368080003HPX2P---Steam الکتروموتور تکفاز127/006
186180001.2HPX4P-Steam الکتروموتور تکفاز127/007
212930003.4HPX4P-Steam الکتروموتور تکفاز127/008
237540001HPX4P---Steam الکتروموتور تکفاز127/009
293180001.5HPX4P-Steam الکتروموتور تکفاز127/010
362730002HPX4P---Steam الکتروموتور تکفاز127/011
415160003HPX4P---Steam الکتروموتور تکفاز127/012
سه فاز - سری Y (ترمینال بغل)
139100001.2HPX2PSteam الکتروموتور سه فاز127/013
149800003.4HPX2PSteam الکتروموتور سه فاز127/014
167990001HPX2P--Steam الکتروموتور سه فاز127/015
185110001.5HPX2PSteam الکتروموتور سه فاز127/016
210790002HPX2P--Steam الکتروموتور سه فاز127/017
241820003HPX2P--Steam الکتروموتور سه فاز127/018
326350004HPX2P--Steam الکتروموتور سه فاز127/019
411950005.5HPX2PSteam الکتروموتور سه فاز127/020
574590007.5HPX2PSteam الکتروموتور سه فاز127/021
6216700010HPX2P-Steam الکتروموتور سه فاز127/022
10571600015HPX2P-Steam الکتروموتور سه فاز127/023
11181500020HPX2P-Steam الکتروموتور سه فاز127/024
13203800025HPX2P-Steam الکتروموتور سه فاز127/025
146590001.2HPX4PSteam الکتروموتور سه فاز127/026
158360003.4HPX4PSteam الکتروموتور سه فاز127/027
173340001HPX4P--Steam الکتروموتور سه فاز127/028
195810001.5HPX4PSteam الکتروموتور سه فاز127/029
230050002HPX4P--Steam الکتروموتور سه فاز127/30
308160003HPX4P--Steam الکتروموتور سه فاز127/031
357380004HPX4P--Steam الکتروموتور سه فاز127/032
426930005.5HPX4PSteam الکتروموتور سه فاز127/033
590640007.5HPX4PSteam الکتروموتور سه فاز127/034
6762400010HPX4P-Steam الکتروموتور سه فاز127/035
11031700015HPX4P-Steam الکتروموتور سه فاز127/036
11834200020HPX4P-Steam الکتروموتور سه فاز127/037
16007200025HPX4P-Steam الکتروموتور سه فاز127/038
173019001.2HPX6PSteam الکتروموتور سه فاز127/039
193028003.4HPX6PSteam الکتروموتور سه فاز127/040
233046001HPX6P--Steam الکتروموتور سه فاز127/041
280126001.5HPX6PSteam الکتروموتور سه فاز127/042
333091002HPX6P--Steam الکتروموتور سه فاز127/043
409596003HPX6P--Steam الکتروموتور سه فاز127/044
554367004HPX6P--Steam الکتروموتور سه فاز127/045
595562005.5HPX6PSteam الکتروموتور سه فاز127/046
686191007.5HPX6PSteam الکتروموتور سه فاز127/047
9839720010HPX6P-Steam الکتروموتور سه فاز127/048
13335410015HPX6P-Steam الکتروموتور سه فاز127/049
17772700020HPX6P-Steam الکتروموتور سه فاز127/050
19679440025HPX6P-Steam الکتروموتور سه فاز127/051
16692000030HPX2PStream الکتروموتور سه فاز127/052
23893100040HPX2PStream الکتروموتور سه فاز127/053
25166400050HPX2PStream الکتروموتور سه فاز127/054
28151700060HPX2P-Stream الکتروموتور سه فاز127/055
37322670075HPX2PStream الکتروموتور سه فاز127/056
455263600100HPX2P-Strea الکتروموتور سه فاز127/057
481981500125HPX2PStrea الکتروموتور سه فاز127/058
799771500150HPX2-Strea الکتروموتور سه فاز127/059
892048300180HPX2PStrea الکتروموتور سه فاز127/060
1025402400220HPX2PStrea الکتروموتور سه فاز127/061
1148398900275HPX2PStrea الکتروموتور سه فاز127/062
17558700030HPX4PStream الکتروموتور سه فاز127/063
24235500040HPX4PStream الکتروموتور سه فاز127/064
29895800050HPX4PStream الکتروموتور سه فاز127/065
32271200060HPX4PStream الکتروموتور سه فاز127/066
42195450075HPX4PStream الکتروموتور سه فاز127/067
553307700100HPX4PStrea الکتروموتور سه فاز127/068
605566500125HPX4PStrea الکتروموتور سه فاز127/069
918766200150HPX4PStrea الکتروموتور سه فاز127/070
1023166100180HPX4PStrea الکتروموتور سه فاز127/071
1117090700220HPX4PStrea الکتروموتور سه فاز127/072
1378149300275HPX4PStream الکتروموتور سه فاز127/073
21727420030HPX6PStream الکتروموتور سه فاز127/074
29931110040HPX6PStrem- الکتروموتور سه فاز127/075
37110810050HPX6PStrem- الکتروموتور سه فاز127/076
44502370060HPX6PStream الکتروموتور سه فاز127/077
49222140075HPX6PStream الکتروموتور سه فاز127/078
840848800100HPX6PStrem الکتروموتور سه فاز127/079
945131000125HPX6PStrem الکتروموتور سه فاز127/080
1025402400150HPX6PStrem الکتروموتور سه فاز127/081
1127919100180HPX6PStrem الکتروموتور سه فاز127/082
1517623800220HPX6PStrem الکتروموتور سه فاز127/083
1681697600270HPX6PStrem الکتروموتور سه فاز127/084
1333070200270HPX4PStrem الکتروموتور سه فاز127/085
1022813000175HPX4PStrem الکتروموتور سه فاز127/086
سه فاز - سری Y2 (ترمینال بالا)
141240001.2HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/013
153010003.4HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/014
173340001HPX2P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/015
189390001.5HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/016
217210002HPX2P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/017
248240003HPX2P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/018
334910004HPX2P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/019
419440005.5HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/020
583150007.5HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/021
6527000010HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/022
10871200015HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/023
114918000520HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/024
13364300025HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/025
155150001.2HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/026
165850003.4HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/027
180830001HPX4P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/028
204370001.5HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/029
238610002HPX4P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/030
321000003HPX4P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/031
372360004HPX4P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/032
442980005.5HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/033
599200007.5HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/034
6987100010HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/035
11342000015HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/036
12968400020HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/037
16317500025HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/038
175373001.2HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/039
190674003.4HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/040
244816001HPX6P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/041
291896001.5HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/042
341330002HPX6P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/043
420189003HPX6P-B3-Y2- الکتروموتور سه فاز128/044
563783004HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/045
616748005.5HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/046
714439007.5HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/047
10687160010HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/048
13841520015HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/049
18149340020HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/050
20503340025HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/051
17087900030HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/052
23925200040HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/053
25562300050HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/054
28526200060HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/055
37746390075HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/056
471741600100HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/057
522941100125HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/058
820369000150HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/059
933125600180HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/060
1045882200220HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/061
1168996400275HPX2P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/062
18018800030HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/063
24545800040HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/064
30013500050HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/065
32902500060HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/066
42807490075HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/067
574258300100HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/068
620161300125HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/069
960549700150HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/070
1043999000180HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/071
1148398900220HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/072
1419932800275HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/073
22363000030HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/074
30766780040HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/075
37934710050HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/076
45726450060HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/077
53318100075HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/078
881808400100HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/079
963845300125HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/080
1066362000150HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/081
1148398900175HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/082
1538103600220HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/083
1732897100275HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/084
30762500055HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/085
1043999000175HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/086
1394509600270HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/087
949132800215HPX4P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/088
1148398900180HPX6P-B3-Y2 الکتروموتور سه فاز128/097
سه فاز - سری Y3 (ترمینال بالا)
173340001HPX2P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/015
189390001.5HPX2P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/016
217210002HPX2P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/017
248240003HPX2P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/018
334910004HPX2P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/019
419440005.5HPX2P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/020
583150007.5HPX2P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/021
6527000010HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/022
10871200015HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/023
11491800020HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/024
13364300025HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/025
180830001HPX4P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/028
204370001.5HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/029
238610002HPX4P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/030
321000003HPX4P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/031
372360004HPX4P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/032
442980005.5HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/033
605620007.5HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/034
6987100010HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/035
11342000015HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/036
12968400020HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/037
16317500025HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/038
244816001HPX6P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/041
291896001.5HPX6P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/042
341330002HPX4P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/043
420189003HP64P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/044
563783004HPX6P-Y3---- الکترو موتور سه فاز130/045
616748005.5HPX6P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/046
714439007.5HPX6P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/047
10687160010HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/048
13841520015HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/049
18149340020HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/050
20503340025HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/051
17087900030HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/052
23925200040HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/053
25562300050HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/054
28526200060HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/055
37746390075HPX2P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/056
471741600100HPX2P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/057
522941100125HPX2P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/058
18018800030HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/063
24545800040HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/064
30013500050HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/065
32902500060HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/066
42807490075HPX4P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/067
574258300100HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/068
620161300125HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/069
960539000150HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/070
1043999000180HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/071
1148398900220HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/072
1419932800275HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/073
22363000030HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/074
30766780040HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/075
37934710050HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/076
45726450060HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/077
53318100075HPX6P-Y3--- الکترو موتور سه فاز130/078
881808400100HPX6P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/079
963845300125HPX6P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/080
1043999000180HPX6P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/086
1394509600270HPX4P-Y3-- الکترو موتور سه فاز130/087